Obieg dokumentacji na podstawie instrukcji kancelaryjnej

Pobierz

Typowe czynności .w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie.. Organizacja pracy kancelaryjnej- praktyczne warsztatyOkreślone w Instrukcji tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych zapewniają jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów w Urzędzie.. - wysyłanie odpowiedzi.. System kancelaryjny determinuje bowiem wszystkie pozostałe czynności z tym związane.kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej, z możliwością korzystania z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacji w tej postaci.. Zamówienie obejmuje realizację przedsięwzięcia w 2 Etapach.. Tekst pierwotny.. 2b ustawy, oraz do dokumentacji nieelektronicznej powiązanej z tą dokumentacją elektroniczną, w sposób uwzględniający wymagania § 1 ust.. Jednolity rzeczowy wykaz akt a dokumenty szkolne.. Stan prawny w zakresie postępowania z dokumentacją.. Temat: Instrukcja Kancelaryjna 2011 - archiwizowanie dokumentacji na podstawie Instrukcji kancelaryjnej, Wykazu Akt oraz Instrukcji archiwalnej [ nr 2645] Kategoria: Specjalistyczne: Termin: 22-11-2011: Godziny .Znaczenie prawidłowości obiegu dokumentów w bieżącej pracy powiatowego inspektoratu weterynarii ..

Organizacja obiegu dokumentów i pracy kancelaryjnej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust.. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z .Newsletter Dokumenty do pobrania RSS Zapytanie ofertowe Skontaktuj się z nami.. Ale obieg dokumentów to tylko jeden z elementów większej układanki nazywanej Enterprise Content Management (ECM).Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe zadania w pracy kancelarii i archiwisty wynikające z instrukcji kancelaryjnej, a także rodzaje dokumentacji oraz zasady jej przechowywania.. Ewidencjonowanie, dzienniki i rejestry kancelaryjne.. 9 i 10 instrukcji kancelaryjnej, stosuje się przepisy rozporządzenia.Wszystkie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne wytwarzające materiały archiwalne mają obowiązek posiadania i stosowania instrukcji kancelaryjnej.. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowychArchiwizowanie dokumentacji na podstawie Instrukcji kancelaryjnej oraz Wykazu Akt Obowiązujące zmiany w "Instrukcji kancelaryjnej" i "Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt" od 01.01.2011r : .. archiwizowanie dokumentacji aktowej i technicznej w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów polskich i unijnych, ochrona danych .Zasady pracy z dokumentacją szkolną zawarte w instrukcji kancelaryjnej..

Obieg dokumentacji.

Rośnie wydajność pracowników, informacje są bardziej bezpieczne, a szefowie mają pełniejszą kontrolę nad wydatkami.. Rejestry i ewidencje dokumentujące pracę szkoły/placówki.. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.. Każdą pracę dotyczącą ustalania zasad obiegu dokumentów należy zaczynać od ustalenia, na jakim systemie kancelaryjnym będzie się opierać obieg dokumentów w danej firmie.. Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. 32-087 .. Opracowywać ją mogą naczelne i centralne organy dla wszystkich jednostek organizacyjnych określonego działu administracji publicznej lub tylko same zainteresowane w ich wdrożeniu jednostki organizacyjne.Obieg pisma - jest to droga od momentu wpłynięcia pisma do firmy do momentu załatwienia sprawy.. Pojęcia używane w projekcie instrukcji kancelaryjnej; zasady ogólne wykonywania czynności kancelaryjnych i .Na marginesie ustaleń, zostaną sformułowane uwagi na temat cech instrukcji, które mogą uczynić z nich narządzie sprawnego zarządza-nia dokumentacją.. Temat: Nowa Instrukcja Kancelaryjna 2011 - archiwizowanie dokumentacji na podstawie Instrukcji kancelaryjnej, Wykazu Akt oraz Instrukcji archiwalnej [nr 2392] Kategoria: Specjalistyczne: Termin: 07-07-2011: Godziny ..

Tradycyjny obieg dokumentacji 2.

Obowiązki archiwisty.. Model polskiej instrukcji kancelaryjnej Podstawowym powodem, który jest przywoływany jako uzasadnienie opraco-wywania i wdrażania instrukcji kancelaryjnych jest konieczność uregulowaniaDzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów firmy oszczędzają czas i pieniądze.. Instrukcja kancelaryjna określa wyłącznie kategorie archiwalne.Baza gotowych porad prawnych.. -załatwianie sprawy.. Tysiące gotowych porad.. Najnowsze zmiany w prawie, aktualności i wydarzenia.Do dokumentacji elektronicznej odzwierciedlającej przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, powstałej i zgromadzonej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w systemie EZD spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust.. W każdej fazie pisma zatrzymują się w komórkach biurowych, w których wykonywane są niezbędne czynności biurowe związane z .Obowiązki w tym zakresie polegają na sprawdzaniu prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej i wewnętrznych zarządzeń przez pracowników oraz udzielaniu im wskazówek w tym zakresie, a w szczególności: • prawidłowości prowadzenia spisu spraw, rejestrów oraz teczek, • prawidłowości załatwienia spraw,IV.Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w podmiocie 1..

Instrukcja dotycząca archiwizacji dokumentacji.

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. 32-087 .. Obsługa punktu kancelaryjnego i kancelarii.. Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją 3. tępowanie z dokumentacją przy przekazaniu lub likwidacji szkoły/placówki.Kompleksowa wiedza na temat procedur uzgadniania z archiwami państwowymi instrukcji kancelaryjnej oraz JRWA.. Organizacja i zakres działania składnicy akt.. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i zmiany w przepisach resortowych po 1.01.2019 r. 2.rejestracji przesyłek wpływających oraz obiegu dokumentacji Na podstawie art.33 ust.. Systemy kancelaryjne 4.. Organizacja obiegu dokumentacji, zadania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów instrukcji kancelaryjnej, rola i zadania koordynatorów czynności kancelaryjnych.. Obieg dokumentów w pracy szkoły/placówki oświatowej.. Jednolity rzeczowy wykaz akt V.Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt 1.System dotyczy obiegu w UKSW tylko i wyłącznie dokumentów jawnych, nieoznaczonych żadną z klauzul w obszarze dokumentów zgodnie z postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej, obowiązującej w UKSW i spełniającego wymogi GIODO.. załącznik nr 1 do SIWZ 5 3.Podstawy prawne postępowania z dokumentacją a) Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i kancelaryjnego b) Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości c) Rodzaje dokumentacji aktowej i nie aktowej d) Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej e) Dokumentacja jawna i niejawna 2.. W postępowaniu z dokumentami zawierającymi informacje niejawne mają zastosowanie odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust.4.7.. W celu usprawnienia obiegu dokumentów oraz ujednolicenia zasad pracy z dokumentacją w danej jednostce wprowadza się tzw. instrukcję kancelaryjną.. Czynności związane z obiegiem pisma dzielone są na 3 fazy: -przyjmowanie pisma.. Instrukcja kancelaryjna 5.. PROGRAM: I.Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 1.. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577) zarządza się, co następuje: .. monitorowania obiegu dokumentów wewnątrz urzędu, 10) umieszczania na wykupionych .1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt