Charakterystyka ucznia słabego

Pobierz

Uczeń był bardzo niesamodzielny, powolny i małomówny.Słabe strony: Posiada ubogi zasób słownictwa, jest bierny podczas zajęd, nie lubi się wypowiadad publicznie, łatwo się zniechęca.. • korzysta z informacji, które są skierowane do niego.. Inicjuje działania na rzecz innych dzieci.uczeń potrafi rozpoznać i nazwać uczucia własne i innych, zna swoje mocne strony, potrafi nawiązywać przyjazne kontakty i innymi, potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach, wie gdzie i do kogo zwrócić sięCzworo uczniów prezentuje bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, pozostali uczniowie średnie i słabe.. Uczniowie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.. Uczennica Julia T. i Tomasz M. znacznie wyróżnia się na tle klasy pod względem osiągnięć .Opis i analiza przypadku Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowościUczeń ma 14 spóźnień w tym semestrze i 6 uwag negatywnych w dzienniku.. Uzyskują oni słabe wyniki w nauce, pomimo dużego własnego nakładu pracy a niekiedy nawet, mimo intensywnej stymulacji rozwoju.pomocy bardzo dobrze dobrze słabo Czytanie ze zrozumieniem xxx Tempo czytania Tempo pisania Poprawność ortograficzna Pisanie twórcze Dodawanie i odejmowanie Mnożenie i dzielenie Zadania tekstowe Ogólna charakterystyka osiągnięć edukacyjnych uczniów: Najlepsze wyniki nauczania osiągnęli: ..

Nie wywią-zuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia.

• uczęszcza regularnie na zajęcia.. Uwagę moją zwrócił uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i zespołem Downa - Adam.. Na stronach serwisu znajdują się informacje - teoretyczne i praktyczne - przydatne dla rodziców, logopedów, nauczycieli, studentów.Uczniowie mniej zdolni Klasa I Zachowanie: Uczeń nadpobudliwy, dokucza kolegom na przerwach.. Dużą wagę diagnostyczną przywiązuje się do mocnych stron dziecka.1.. Uczniowie niesłyszący i słabo słyszący str. 28 2.1.4.słowne objaśnianie wszystkiego co ma zrobić uczeń, aby w pełni mógł uczestniczyć w zajęciach.. Nie rozwiązuje zadao tekstowych.. Bez wątpienia uczeń słaby jest podmiotem równie wartościowym co uczeń zdolny, a jedynie wymagającym od nas większej uwagi.. Dominuje uwaga mimowolna, choć wraz z wiekiem i nauczaniem wzrasta trwałośćCharakterystyczna jest nieudolność syntetycznego ujmowania zdobytych wiadomości i wiązania ich w logiczną całość, z czego wypływa ubóstwo wnioskowania i sądów.. • zazwyczaj przestrzega umów i norm społecznych.. Uczniowie niewidomi i słabo widzący str. 24 2.1.3.. Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna ( 70-84 w skalach Wechslera ) stanowią 14% populacji szkolnej..

Następnie ujęto informacje dotyczące sytuacji rodzinnej ucznia oraz inne dodatkowe informacjeUczniowie ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Notorycznie zapomina prac domowych podręczników.. • odpowiada na zadane pytania.. (12 punktów) Y- zachowanie poprawne.. Czynnikami, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie ucznia z uszkodzonym słuchem są: rodzaj uszkodzenia, czas, w którym nastąpiło uszkodzenie słuchu, stopień uszkodzenia słuchu, moment wyposażenia dziecka w aparaty słuchowe lub wszczepienia implantu ślimakowego, środowisko rodzinne (słyszący czy niesłyszący rodzice .Forma pomocy Imię i nazwisko ucznia Liczba uczniów 1 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2 Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze (rodzaj zajęć - tylko liczba uczniów, bez podawania nazwisk dzieci) 3 Zajęcia terapii pedagogicznej 4 Zajęcia socjoterapeutyczne 5 Pomoc materialna 6 Dofinansowanie żywienia 7 Dofinansowanie zakupu podręcznika 8 .Charakterystyka ucznia z lektury sposób na alcybiadesa.. Tutaj ważne jest, aby określić: stosunek do działań edukacyjnych; wyniki w nauce i zainteresowanie określonymi tematami; udział w zajęciach i zajęciach pozalekcyjnych;MOCNE STRONY.. Uczniowie niepełnosprawni str. 16 2.1.1.. Czynności orientacyjno - poznawcze · często spostrzeganie niedokładne, wolne · zazwyczaj dominuje uwaga mimowolna · często słaba koncentracja uwagi, wąski jej zakresUczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.Opis funkcjonowania - mocne strony i zakres, w którym uczeń wymaga pomocy Mocne strony Słabe strony Rozwój fizyczny (w tym motoryka duża i mała, funkcjonowanie zmysłów, stan zdrowia) Wysoka sprawność w zakresie motoryki dużej - chłopiec chętnie biega, skacze, wspina się naUczniowie niesłyszący i słabo słyszący..

Czasami ma trudności ze skupieniem uwagi, źleTrzeba nakreślić ogólną sylwetkę ucznia, zwracając uwagę zarówno na jego słabe jak i mocne strony (np. czy dziecko jest wytrwałe, zmotywowane, czy ma dobre tempo pracy, ale jest mało samodzielne, czy zapomina o zadaniach domowych, zeszytach itp.).

Chłopiec miał wówczas 20 lat.. Pracuje niesystematycznie.. Określono Alcybiadesa jako nauczyciela dryfującego, to znaczy takiego, który łatwo zbacza z zasadniczego tematu na rzecz jakiejś dyskusji.W roku szkolnym 2013/2014 objęłam wychowawstwo w klasie I B Szkoły Przysposabiającej do Pracy.. • jest przygotowany do zajęć.. BIBLIOGRAFIA Antoszkiewicz E., (2016), Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Warszawainformacje dotyczące charakterystyki psychopedagogicznej ucznia czyli jego mocne i słabe strony w obszarze funkcjonowania poznawczego, społeczno-emocjonalnego i umiejętności szkolnych.. • buduje więzi ze środowiskiem.. CHARAKTERYSTYKA UCZNIA SŁABEGO Przystępując do charakteryzowania ucznia słabego , należy uświadomić sobie, dlaczego nasi uczniowie nie mogą sprostać stawianym przed nimi wymaganiom edukacyjnym.Bardzo słabo rozwiniętą miał zdolność do myślenia pojęciowego i towarzyszyły mu kłopoty z logicznym rozumieniem materiału spostrzeganego wzrokowo.. Nie dokonuje analizy i syntezy wyrazów ( nie czyta, nie pisze z pamięci i ze słuchu).. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym str. 16 2.1.2.. Spostrzeganie cechuje globalne ujmowanie faktów.W jego charakterystyce znalazło się też zdanie "Podlega ścisłej ochronie" - oznaczało ono, że wszelkie formy dręczenia przez uczniów są zabronione..

... - uczeń będzie uczęszczał na zajęcia zespołu wyrównawczego - w miarę potrzeb będę zostawała z dzieckiem po zajęciach, aby pomóc w odrabianiu prac domowych ...Charakterystyka słabego ucznia w klasie 9 ma główną rolę - w rzeczywistości dane pedagogiczne dotyczące dziecka i jego portret psychologiczny.

2012-01-04 15:56:00; Charakterystyka jednego z chłopców z książki ,, Sposdób na Alcybiadesa " 2012-02-05 12:53:09; spośób na alcybiadesa - charakterystyka postaci 2010-11-25 21:18:52pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału, c. można też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze; B. Dysortografia, czyli trudności z poprawną pisownią pod względem ortograficznym, fonetycznym, interpunkcyjnym itd.. Stara się być miły, nawiązuje kontakt z nauczycielem.. Dlaczego cechuje ich nieumiejętność kierowania własnymi procesami psychicznymi, takimi jak uwaga i pamięć, dlaczegoUczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim stanowią najliczniejszą grupę .. • ma dość dobre tempo wykonywanych zadań.Serwis logopedia.net.pl powstał z myślą o szerzeniu wiedzy w zakresie problematyki logopedycznej - rozwoju i zaburzeń mowy, a także dziedzin pokrewnych.. • chętnie uczestniczy w życiu rówieśników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt