Rodzaje polityki pieniężnej nbp

Pobierz

Środki dydaktyczne: Podręcznik, emisja filmu.. Jednak ze względu na szoki, które dotknęły polską i światową .- uczeń wyjaśnia, na czym polega polityka pieniężna banku centralnego - wymienia i omawia funkcje i zadania banku centralnego - identyfikuje rodzaje polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP.. Pliki do pobrania: Strategia polityki pieniężnej po 2003 r. (pdf, 273 kB) Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata (pdf, 225 kB)Polityka pieniężna, polityka monetarna - część polityki gospodarczej, polegająca na systematycznych działaniach mających na celu zapewnienie stabilności cen, czyli niskiej inflacji.. Rezerwy obowiązkowe .43 3.3.. W Polsce funkcję tę pełni .. Suma rezerw obowiązkowych nie może przekroczyć:Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej (RPP) jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa.. Polityka refinansowa.. Stopy procentowe.. 52 Zakończenie.. 55 Bibliografia .58Raport o inflacji 2004 NBP Rada Polityki pieniężnej, NBP, Warszawa 2004 14.. PrzypisyNBP udziela kredytów na restrukturyzację bankom, mającym kłopoty z wypłacalnością w celu niedopuszczenia do ich bankructwa.. Obniżenie stopy procentowej stymuluje wzrost inwestycji, co jest .ROZDZIAŁ 1 - RAMY POLITYKI PIENIĘŻNEJ - ZARYS OGÓLNY 1.1.. Zasady polityki kursowej Od 12 kwietnia 2000 r. kurs złotego jest kursem płynnym i nie podlega żadnym ograniczeniom.Polega ona na tym, że Rada Polityki Pieniężnej określa cel inflacyjny, a następnie ustala poziom podstawowych stóp procentowych NBP, aby zwiększyć maksymalnie prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu..

Strategia polityki pieniężnej NBP.

Polityka pieniężna.. Polega to na tym, że banki komercyjne zostają na mocy uchwały RPP zobowiązane do zdeponowania w banku centralnym części posiadanych zasobów pieniężnych.. Instrumenty polityki pieniężnej to narzędzia za pomocą których bank centralny realizuje cele polityki pieniężnej.1.3 Polityka pieniężna a wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne 18 1.4 Polityka pieniężna a Konstytucja i ustawy o NBP 24 Rozdział II Instrumenty polityki pieniężnej BC 2.1 Stopy rezerw obowiązkowych 34 2.2 Operacje otwartego rynku 42 2.3 Operacje kredytowo-depozytowe 51 2.4 Stopy procentowe Banku Centralnego 60 2.5 Założenia polityki pieniężnej68Ekspansywna polityka pieniężna (ekspansywna polityka monetarna) - działania banku centralnego polegające na zwiększaniu podaży pieniądza poprzez obniżenie stopy procentowej (dyskontowej) i wskaźnika rezerw obowiązkowych oraz zakup na otwartym rynku kapitałowym papierów wartościowych emitowanych przez rząd.. Od 1999 r. w realizacji polityki pieniężnej wykorzystuje się strategię bezpośredniego celu inflacyjnego.Uczeń dowie się, że stopy procentowe, operacje otwartego rynku i rezerwa obowiązkowa to podstawowe narzędzia polityki pieniężnej NBP..

Instrumenty polityki pieniężnej Eurosystemu 1.3.1.

Rezerwy obowiązkowe 1.4.. Operacje kredytowo-depozytowe 1.3.3.. Strategia w latach 2007-2011.. 38 3.2.. Prezes NBP kieruje pracami Zarządu i jednocześnie jest Przewodniczącym RPP.. Składa się z przewodniczącego Rady, którymLokaty terminowe w NBP pozwalają bankom komercyjnym na zagospodarowanie nadwyżek płynnych środków.. Szpunar P., Polityka pieniężna ?. Rodzaje indeksów na polskim rynku lokat międzybankowych.. 3.Polityka pieniężna.. Ekspansywna polityka monetarna zmierza do zwiększenia podaży pieniądza.Charakterystyka polityki pieniężnej NBP w latach 2007-2011 3.1.. Rada Polityki Pieniężnej jest odpowiedzialna za prowadzenie polityki pieniężnej, w tym ustalanie wysokości stóp procentowych NBP.. Od początku 2004 r. obowiązuje cel inflacyjny na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.Można wyróżnić dwa rodzaje polityki pieniężnej: Ekspansywna - jej celem jest zwiększenie podaży pieniądza.. Operacje kredytowe i depozytowe NBP.. 51 3.4.1.. Uprawnienia Rady w razie zagrożenia polityki pieniężnej W razie zagrożenia realizacji polityki pieniężnej Rada może w drodze uchwały wprowadzić:NBP w celu kształtowania podaży pieniądza i działalności kredytowej gromadzi rezerwy obowiązkowe banków.. Stopa referencyjna..

Podstawowym zadaniem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen.

Szczepańska O., Operacje otwartego rynku jako element systemu operacyjnego EBC i banków centralnych kandydujących do UE, Bank I Kredyt, Nr 4, 2002 15.. Rezerwy obowiązkowe.. Ale klasycznymi kredytami refinansowymi pełniącymi rolę instrumentu polityki pieniężnej w Polsce jest kredyt redyskontowy i kredyt lombardowy.Rodzaje polityki pieniężnej W zależności od prezentowanego podejścia w polityce monetarnej kraju można wyróżnić jej dwa podstawowe rodzaje: restrykcyjna polityka monetarna, ekspansywna polityka.Rodzaje polityki pieniężnej Politykę pieniężną podzielić można na: - politykę ekspansywną, - politykę restrykcyjną.. Udziela ponadto kredytów na finansowanie inwestycji centralnych.. Europejski System Banków Centralnych 1.2.. W drugiej części referatu zajmiemy się polityką pieniężną, która jest częścią polityki gospodarczej państwa.Polityka monetarna (inaczej pieniężna) jest rodzajem polityki gospodarczej, która polega na kształtowaniu podaży pieniądza.. Wymagania w zakresie technologii:Stanie się on elementem Europejskiego Systemu Banków Centralnych.. NBP przy udzielaniu kredytu refinansowego kieruje się zdolnością banku do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust.. Poprzez nią bank centralny w danym kraju wpływa na sposób funkcjonowania gospodarki, oddziaływuje na wielkość produkcji a tym samym na stopę inflacji i pośrednio bezrobocia..

Podstawy polityki pieniężnej - NBP, kontrola podaży pieniądza, stopa procentowa.

Operacje otwartego rynku .46 3.4.. WIBOR - Warsaw Interbak Offered Rate - średnia stopa procentowa .Należy podkreślić, że zacieśnianie polityki pieniężnej NBP doprowadzi do obniżenia inflacji w średnim okresie.. przez effectiveone; .. w tym zwoływania i prowadzenia obrad Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP, .. Zarząd NBP określa rodzaje weksli przyjmowanych przez NBP do dyskonta i redyskonta oraz uchwala zasady i tryb ich dyskonta oraz redyskonta.Strona główna » Weksel skarbowy.. Bony pieniężne.. Aktywa zabezpieczające 1.6.Zarząd NBP określa rodzaje weksli przyjmowanych przez NBP do dyskonta i redyskonta oraz uchwala zasady i tryb ich dyskonta oraz redyskonta.. Politykę pieniężną państwa prowadzi bank centralny lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji.. Od 1998 r. RPP ustala stopy, które kształtowały się zgodnie z poniższą tabelą .. Stabilność cen jest niezbędna do zbudowania trwałych fundamentów długofalowego wzrostu gospodarczego.. Agregaty pieniężne.. Pozna różnice między ekspansywną i restrykcyjną polityką pieniężną.Organami NBP są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP.. Metody i formy pracy: Pogadanka, emisja filmu, padlet.. Od początku 2004 r. ciągły cel inflacyjny wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół.O NBP Polityka pieniężna Podstawowym celem polityki pieniężnej jest utrzymanie stabilnego poziomu cen.. Operacje otwartego rynku 1.3.2.. Podstawy polityki pieniężnej - NBP, kontrola podaży pieniądza, stopa procentowa.. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej.Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa depozytowa, stopa redyskontowa (redyskonta weksli), stopa dyskonta weksli.. Od 1999 r. NBP stosuje strategię bezpośredniego celu inflacyjnego.. W efekcie przeciwdziałają spadkowi krótkookresowych stóp na rynku międzybankowym poniżej stopy depozytowej.. NBP może udzielać bankom kredytu refinansowego w złotych w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych.. Realizowana jest przez obniżenie stóp procentowych: lombardowej i redyskontowej, zakup papierów wartościowych na otwartym rynku, obniżenie wskaźnika rezerw obowiązkowych .1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt