Metoda graficzna prezentacji danych statystycznych

Pobierz

Badania częściowe.. b) Umiejętności .. Baza danych PGSS (w oryginale grubo ponad tysiąc zmiennych) bada nastroje, opinie i jakość życia Polaków.. Podstawową zasadą w prezentacji danych statystycznych jest wybór takiej metody prezentacji, kt * Ekonomia wkuwanko.pl Presenting statistical data Lesson plan Aplikacje dostępne wOtwórzmy dane 'PGSS_2002_pr' (niektóre zmienne z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego z roku 2002).. Jak pokazano na poniższym wykresie, miesiące są uporządkowane poziomo, a wartości w pionowo, aby podkreślić różnice w ilości.1 Temat: METODY PREZENTACJI STATYSTYCZNE, METODY GRAFICZNE STATYSTYCZNEGO, SZEREGI Badanie statystyczne jest to proces pozyskiwania danych, w ramach dokonuje obserwacji statystycznej (pomiaru).. Szereg statystyczny - przedstawia pogrupowany i uporządkowany wg jednego kryterium materiał statystyczny.. Zagadnienia inżynierskie i naukowe 2.. Uczeń zna pojęcia: statystyka, diagram (wykres) kołowy, słupkowy, kolumnowy, wykres punktowy i liniowy.. Przykład 1:Wykresy statystyczne stanowią jedną z metod prezentacji danych statystycznych, za pomocą obrazu graficznego, którego kształt, wielkość lub barwa uwypuklają informacje licz-bowe.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014.: STATYSTYKA MATEMATYCZNA - GRAFICZNA PREZENTACJA DANYCH 2 W przypadku c) można wyznaczyć iloraz różnicy median do różnicy pomiędzy dalej położonym dolnym i górnym kwartylem..

WykresyGraficzna prezentacja danych statystycznych Kartogram.

Potrzebna nam jest zmienna, która będzie wskazywała, że respondent mieszka sam lub że nie mieszka sam.materiały dla studentów: Metody prezentacji danych statystycznych: Zgromadzony materiał statystyczny podlega opracowaniu, aby mogły zostać zaprezentowane wyniki przeprowadzonych badań statystycznych.. Nomografia jako wykorzystanie metod graficznych do przetwarzania danychprocedura statystyczna populacja, próba, zmienna Metody statystyki opisowej skale statystyczne porządkowanie i grupowanie danych graficzna prezentacja danych tendencja centralna zmienność standaryzacja danych, rozkład normalny korelacja a przyczynowość regresja, predykcja, klasyfikacja podstawowe opisowe modele regresjiZe względu na trudność oceny wielomodalności rozkładu na podstawie wykresów kwartylowych, są one stosowane jako uzupełnienie innych metod wizualizacji danych, takich jak histogramy lub wykresy kwantylowe..

Stanowią bardziej ogólną formę prezentacji danych niż tablice statystyczne.

Marek Pieniążek, Barbara Szejgiec, Maciej Zych: Graficzna prezentacja danych statystycznych.. sprecyzowanie celu i tematu zdefiniowanie zbiorowości stat.. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe wartości cechy, natomiast ich .PREZENTACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH SPOSOBY PREZENTOWANIA METODĄ STATYSTYCZNĄ: • a) Metoda tabelaryczna • b) Metoda graficzna • c) Metoda opisowa Metoda.. Wykresy obrazkowe.. Uczeń: 2) tworzy diagramy słupkowe i kołowe oraz wykresy liniowe na podstawie zebranych przez siebie danych lub danych pochodzących z różnych źródeł.. Wykresy, mapy, GIS.. Najprostszym sposobem graficznego przedstawienia wielkości statystycznej jest metoda liniowa, polegająca na narysowaniu odcinków linii prostych, których długość odpowiada (w odpowiedniej skali) liczebności porównywanych zbiorowości.. Linie te mogą być narysowane w płaszczyźnie rysunku poziomo (rys. 1) lub pionowo.. W praktyce szersze zastosowanie mają badania częściowe.Dodatkowo do prezentacji danych mogą służyć wykresy statystyczne..

Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.

METODY LICZBOWE.. Rozkładem empirycznym cechy nazywamy przyporządkowanie kolejnym wartościom zmiennej ( xi x i) odpowiadającym im liczebności ( ni n i ).Badanie statystyczne - przygotowanie Etap ten obejmuje czynności związane z przygotowaniem i zaprojektowaniem badania statystycznego.. Badanie częściowe obejmuje pewną część populacji generalnej tj. podzbiór elementów populacji generalnej określany mianem próby.. rodzaje pomiaru: 1. jednostek na klasy (dychotomiczny na dwie klasy, np. zatrudniony, niezatrudniony albo wielodzielczy jednostek na wiele klas (np.Transcript PREZENTACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH SPOSOBY PREZENTOWANIA METODĄ STATYSTYCZNĄ: a) Metoda tabelaryczna b) Metoda graficzna c) Metoda opisowa Metoda opisowa - polega na włączeniu badań statystycznych do tekstów o prezentowanych zjawiskach.Zasada jest bardzo prosta - przedstawiamy dane w graficzny sposób przy pomocy słupków.. Uczeń potrafi: przedstawić dane w różny sposób, przedstawić dane w postaci wykresów i diagramów, rozpoznawać i nazywać wykresy i diagramy,Rozróżnia się dwa zasadnicze typy badań statystycznych: 1. i jednostki stat..

Kartogramy są szczególną postacią wykresów stosowana w prezentacji szeregów geograficznych.

Ocena normalności rozkładu jednej wybranej zmiennej.. Cele lekcji a) Wiadomości .. Tego typu wizualizacja danych jest bardzo praktyczna, aczkolwiek należy jej unikać, jeżeli chcemy zorganizować bardzo wiele słupków lub jeden z nich jest zdecydowanie dłuższy niż cała reszta.. Wykres pudełko z wąsami- jednej max 2 zmiennych, d. wybór cech statystycznych określenie metody badania statystycznego źródło uzyskania danych, które dzielimy na: pierwotne .View graficzna_prezentacja_danych_stat.pdf from AA 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Graficzna prezentacja danych statystycznych Wykresy, mapy, GIS WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji Główny Urząd.. Podstawy statystyki Statystyka zajmuje sie metodami zbierania informacji liczbowych oraz ich analiza i interpretacja, W obrebie statystyki mieszcza sie dwa, w pewnym sensie skrajne, nurty, Pierwszy, zwany analizq danych, traktuje konkretne informacje liczbowe jako unikatowy zbiór .Przedstawianie danych statystycznych Etap edukacyjny Drugi Podstawa programowa XIII.. Main Menu; .. Wykresy statystyczne stanowią jedną z metod prezentacji danych statystycznych, za pomocą obrazu graficznego, .Graficzna prezentacja danych wraz z interpretacją: a. Histogramy (skośność, kurtoza) - jednej, max 2 zmiennych, b. Wykresy rozrzutu, tylko dla ciekawych par zmiennych, c.. Badania pełne.. Szereg rozdzielczy .Metody prezentacji danych statystycznych Tabela Wykres Słupkowy Wykres Kolumnowy Tablice Statystyczne Na wykresie tego typu wartości są porównywane według kategorii.. Jeśli wielkość tak wyznaczonego wskaźnika przekracza pewną wartość graniczną uznaje się że jest tendencja do różnicy pomiędzy A i B.2.Dane w postaci zbioru liczb 3.Funkcja jednej zmiennej 4.Funkcja dwóch zmiennych 5.Niektóre typy wykresów stosowane w elektronice Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska 1.. Mapy statystyczne.. Prezentacje biznesowe i reklamowe i inne 3.. Stosowany.. Diagram.. Badanie pełne obejmuje wszystkie elementy zbiorowości generalnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt