Punktu pracy tranzystora

Pobierz

W przypadku elementu liniowego obie oporności są sobie równe.. Przepływ tych elektronów od emitera do kolektora tworzy przepływ prądu w tranzystorze .Działanie tego układu jest banalnie proste, jeśli baza tranzystora jest podłączona do masy (czyli napięcia ujemnego) to tranzystor PNP jest w tak zwanym stanie 'ON', teraz napięcie zasilania na emiterze przewodzi i pin wyjściowy jest podciągnięty do góry do większego napięcia.Wybór i stabilizacja punktu pracy tranzystora bipolarnego.. Celem ćwiczenia jest poznanie wpływu ustawienia punktu pracy tranzystora na pracę wzmacniacza oraz zapoznanie się z układami stabilizacji punktu pracy i ocena ich.. Od wyboru punktu pracy zależy w jakiej klasie pracuje wzmacniacz A, B, AB.. tranzystora bipolarnego i porównać go z punktem pracy IB=IB1 otrzymanym w punkcie czwartym pomiarów.. Nietrudno zauważyć, że elementy układu zastępczego zależą od punktu pracy Q. Rys.3.. Ic UCE ICMAX PMAX UCEMAX Rys. 1.- Prosta pracy i wybór punktu pracy tranzystora, - Model zastępczy i parametry h ij tranzystora.. Punkt pracy w tranzystorze Definicja: Punkt, który uzyskuje się z wartości I do (prąd kolektora) lub V CE (napięcie kolektora-emitera) gdy brak sygnału dane wejściowe są znane jako punkt pracy lub punkt Q w tranzystorze.Punkt pracy tranzystora jest to punkt na charakterystykach statycznych tranzystora, określony dla tranzystora bipolarnego napięciem emiter-kolektor Uce, prądem kolektora Ic oraz pradem bazy Ib..

Wyjaśniliś−Stałość punktu pracy tranzystora.

p3 p6 p8 p10 p. Uce[V] 7 .Na samym wstępie muszę zaznaczyć, że na chwilę obecną skupimy się na prostych układach tranzystorowych (włącz/wyłącz) gdzie podczas obliczeń będziemy pomijać pewne etapy.. Tutaj większością nośników ładunku są elektrony.. Nie zmieni ona warunków dla prądu stałego, co pozwoli zachować obliczony punkt pracy, a dla prądu zmiennego zapewni żądane wzmocnienie.. Wiadomości podstawowe Punkt pracy tranzystora powinien znajdować się w obszarze bezpiecznej pracy (rys. 1).. Zastosujemy więc zabieg polegający na równoległym dołączeniu do rezystora R E dodatkowego rezystora, ale przez kondensator.. Charakterystyka wyjściowa tranzystora w układzie WE spolaryzowanego w punkcie pracy Q z zaznaczonymi sygnałami zmiennymi o małej amplitudzie.Taka zmiana spowoduje jednak zmianę punktu pracy tranzystora, na co nie możemy pozwolić.. Zmiany tych parametrów mogą spowodować przesunięcie punktu pracy w obszar dużych zakłóceń, blisko nasycenia lub odcięcia, albo w obszar, w którym wydziela się zbyt duża moc.Dla tranzystora pnp wszystkie strzałki i znaki nale ży zamieni ć na przeciwne.. - Montaż wzmacniacza i pomiar parametrów punktu pracy.Stan aktywny tranzystora jest podstawowym stanem pracy wykorzystywanym we wzmacniaczach; w tym zakresie pracy tranzystor charakteryzuje się dużym wzmocnieniem prądowym (kilkadziesiąt-kilkaset)..

pracy tranzystora na jego charakterystyce.

Tranzystor NPN składa się z dwóch materiałów półprzewodnikowych typu n, które są oddzielone cienką warstwą półprzewodnika typu p.. Program zajęć - Projekt układu polaryzacji stałoprądowej wzmacniacza m.cz.. Schemat pomiarowy do wyznaczania konduktancji wyjściowej tr.. Cel ćwiczenia.. 4.1 Punkt pracy tranzystora Przez punkt pracy tranzystora rozumie się wartości prądów i napięć (IC, UCE), które występują na tranzystorze przy braku zewnętrznego sygnału sterującego.. Stany nasycenia i zaporowy stosowane są w technice impulsowej, jak również w układach cyfrowych.Obliczanie punktu pracy tranzystora Przyk ładowe obliczenia punktu pracy dokonano dla schematu ideowego wzmacniacza z rys. 3.. Warunek rozwarcia jest spełniony przez zastosowanie dużej wartości rezystora w bazie (R 1 Rys. 2.. IB1, IB=1 IB1 oraz skomentować wpływ punktu pracy tranzystora na jego właściwości wzmacniające dla składowej zmiennej.. bipolarnego (h 22eWesprzyj kanał rozwój kanału:Zostań patronem koszulkę normalny obszar pracy tranzystora − ≈ ⋅ exp 1 kT qV I I B BE E ES IES = InES+IpES gdzie : IE = IC+IB B C NI I β = E C NI I α = Otrzymujemy schemat zastępczy dla polaryzacji aktywnej normalnej..

Jest to punkt oznaczony nr 1 na prostej pracy tranzystora.

Elementy te s ą niezb ędne do wyboru odpowiedniego punktu pracy tranzystora.Tranzystor musi być spolaryzowany i należy zapewnić taki sam punkt pracy taki jak dla poprzednich pomiarów oraz należy zapewnić rozwarcie wejścia dla składowej zmiennej.. Dla elementów nieliniowych wielkości teCelem ćwiczenia jest poznanie wpływu ustawienia punktu pracy tranzystora na pracę wzmacniacza oraz zapoznanie się z układami stabilizacji punktu pracy i ocena ich skuteczności.. habor Poziom 12 Autor tematu Pomocny post?. Warunki pracy tranzystora zależą od: prądu zerowego kolektora, napięcia baza - emiter, współczynnika wzmocnienia prądowego.. Napięcie kolektor-emiter spada wtedy do niewielkiej wielkości.Punkt pracy tego wzmacniacza powinien wynosić: napięcie punktu pracy równe połowie napięcia zasilania, prąd zależy od obciążenia którego parametrów tu nie podajesz ( w tej sytuacji jest równy prądowi płynącemu przez baze tranzystora wyjściowego, no i tranzystory powinny być parowane)..

CC tranzystorze UCE wy= UCEWyznaczyć punkt pracy.

(0) #3 09 Maj 2006 21:53Tranzystor PNP to rodzaj tranzystora bipolarnego z angielskiego BJT (Bipolar Junction Transistor).. − = ⋅ exp 1 kT qV I I B BE EF ES − = ⋅ exp 1 kT qV I I B BC CR CS IE IEFICROznaczenia prądów i napięć występujących w tranzystorze bipolarnym.. Na r charakterystyk.. Więcej informacji będzie potrzebne w dalszej części kursu gdzie precyzyjne wyznaczenie punktu pracy będzie rzutowało na efekt końcowy działania całego układu.Optymalny punkt pracy tranzystora we wzmacniaczu jest wyznaczony przez taki pr ąd kolektora, przy którym na kolektorze panuje napi ęcie równe połowie napi ęcia zasilania.wości tranzystora spolaryzowanego, dla pewnego określonego punktu pracy i sterowanego małym sygnałem.. skuteczności.. ku kolektorowym R1.. Zewnętrzny sygnał moduluje prąd i napięcie kolektora wokół punktu pracy.Dla każdego punktu charakterystyki nieliniowej o współrzędnych UX,, IX (tzw. punktu pracy) można określić rezystancję na dwa sposoby : • jako rezystancję zwykłą : R U I X X = ; • jako rezystancję różniczkową : r dU dI UX = .. Podział tranzystorów unipolarnych - wyróżniamy m.in.gdzie UCCjest .. Patrząc więc na model z rysunku 4 zawsze powi− nieneś mieć świadomość, że w rzeczy− wistości dotyczy on tranzystora pracuj− ącego w układzie mniej więcej takim, jak na rysunku 5 (lub podobnym).. Wzrost B3 P wersja 2.01 Strona 4 z 14 punktu pracy tranzystora, z punktu nr 1 do punktu nr 2. .. - Wzmocnienie i pasmo przenoszenia wzmacniacza, II.. Punkt pracy można.Wybór punktu pracy ma więc także na celu ochronę samego elementu, jak i pozostałych części całego układu, który mógłby ulec zniszczeniu w przypadku nieprawidłowego doboru punktu pracy.. Wybór punktu pracy tranzystora zezwalający na pracę z maksymalną amplitudą .Punkt pracy tranzystor (we wzmacniaczu) to napięcia na końcówkach tranzystora i prady płynące przez tranzystor gdzy napięcie wejściowe jest równe zero.. Dane dla tego schematu to: R 1=100 k Ω R 2= 10 k Ω Rc= 10 k Ω R E= 1 k Ω Za łoŜenia: U CC =15V β=100 I B=0 U BE =0,6V I C=I E Z dzielnika wej ściowego R 1 i R 2 mo Ŝna wyznaczy ćnapi ęcie bazy zak ładaj ąc .otrzymujemy na wyjściu tranzystora wzmocniony sygnał prądowy i c oraz napięciowy u ce.. CEmax= UCC, C= 0, : gdy UCE= 0..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt