Scharakteryzuj oświecenie w dziedzinie myśli politycznej

Pobierz

Odkrycia w dziedzinie matematyki i fizyki spowodowały, że już w drugiej połowie XVII wieku świat zaczęto postrzegać nie jako rzeczywistość niepewną, ale jako strukturę opartą na naukach ścisłych, możliwa do opisania i przekształcenia dzięki ludzkiemu .Przydatność 60% Ocena kultury politycznej w Polsce.. Na tym podłożu zrodziły się główne prądy oświecenia:Oświecenie to wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy.. Nic dziwnego - historia tego stulecia także zdominowana jest wysiłkiem reformatorskim patriotów.. W Wielkim Księstwie Poznańskim do ugody zmierzał z kolei namiestnik, książę Antoni Radziwiłł, a .Refleksja ta, rozwijana początkowo przez sofistów oraz - pozostającego z nimi w sporze - Sokratesa, a następnie przez Platona przyjmuje swą w pełni dojrzałą formę w myśli politycznej Arystotelesa.. Filozofia tego stulecia uwierzyła, że jest w stanie dokonać naprawy tradycyjnych sposobów ludzkiego myślenia i działania.. Zaznaczył się m.in.:Najważniejszym dokonaniem Stanisława Konarskiego w dziedzinie szkolnictwa było założenie w 1740 szkoły wyższej dla młodzieży szlacheckiej Collegium Nobilium.. Określano ją jako: "wieku rozumu" (w Anglii), "wieku filozofów" (we Francji) lub wiek "oświecony".. Strategie nauczania: konstruktywizm; konektywizm.. W tym czasie, walka zmierzała do ograniczenia swobód i wolności szlacheckiej..

Pojęcie ideologii politycznej.

Podobne instytucje powstawać zaczęły w innych krajach (np. Berlin - 1700, Petersburg - 1724).W świetle ideologii epoki, jej racjonalizmu i powrotu do świata rzeczy, wzorcowym modelem powinien być umysł oświecony - taki jak Wolter, jak nasz Krasicki, Co możesz powiedzieć o konstrukcji satyry Ignacego Krasickiego Żona modna Podobnie jak Pijaństwo, ta satyra skonstruowana jest na zasadzie dialogu.Wytłumacz, na czym polega przełom oświeceniowy w cywilizacji i kulturze.. Niepełnoletniość to niezdolność do posługiwania się własnym rozumem bez pomocy innych.. Filmy.. Upadek cesarstwa rzymskiego wiązał się z głębokim regresem społecznym, kulturowym i gospodarczym, a w konsekwencji również z upadkiem filozofii.. Poddańcza - grupuje ludzi, którzy posiadają wiedzę o funkcjonowaniu i strukturze władzy centralnej, ale nie włączają się do działalności politycznej 3.Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej (Trzeciej Rzeczypospolitej) - struktura organizacyjna państwa polskiego, określona Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku.. Pojawiło się nowe pokolenie reformatorów, wśród których poczesne miejsce zajęli księża Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic.. Pierwsze pokolenie ludzi oświecenia stanowili głównie duchowni, zaś w całokształcie epoki księża stanowili aż 40% spośród czołowych postaci oświecenia w Polsce..

Istnieją trzy rodzaje kultury politycznej takie jak: 1.

Takie postrzeganie istoty i funkcji rozumu legło u podstaw racjonalizmu oświeceniowego, głównego nurtu myślowego XVIII stulecia.Ludzi oświecenia pragnęli dokonać naprawy tradycyjnych sposobów ludzkiego myślenia i działania; uprzątnąć z umysłów przesądy, wyzwolić z ciemnoty.. Jest ona wizją świata istniejącego i projekcją przyszłości.. Najwięcej w dziedzinie architektury dokonał Dominik Merlini twórca projektu przebudowy letniej siedziby dworu Królewskich Łazienek.Już wcześniej pewną formą odejścia od Kościoła w dziedzinie nauki było powołanie instytucji państwowych, takich jak angielskie Towarzystwo Królewskie (1660) czy francuska Akademia Nauk (1666).. * filozoficzny - wiąże się z wolnością myślenia i zwalczaniem tabu, jako że człowiek ma prawo dociekać i doświadczać oświecenia w każdej dziedzinie życia, * obyczajowy - wynikało z niego łamanie norm, podważanie archetypów i ogólnie przyjętych zasad.. Słowo "ideologia" pochodzi z języka greckiego: idéa - wyobrażenie; lógos - słowo, nauka.. Literatura tego okresu stała się istotnym czynnikiem kształtowania nowoczesnej świadomości narodu, wychowywała czytelników w duchu obywatelskim, patriotycznym i humanitarnym;Specyfiką polskiego oświecenia był niespotykany gdzie indziej udział kleru katolickiego w tym ruchu..

Troska o losy ojczyzny w polskim oświeceniu To najważniejsza wartość literatury i myśli oświeceniowej.

Przecież to czasy Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja.ocenia dorobek polskiej myśli politycznej doby renesansu; (3) 2) rozpoznaje dokonania twórców polskiego odrodzenia w dziedzinie kultury.. Cele operacyjne.. Sformułowali oni w licznych traktatach politycznych program reform społecznych i ustrojowych.Oświecenie to także gwałtowny rozwój malarstwa, rzeźby i architektury, początkowo za sprawą artystów przybywających z zagranicy, co zapewniał monarszy mecenat, później już przez twórców rodzimego pochodzenia.. Rozwój publicystyki najwybitniejszych naukOświecenie nazywano inaczej: "wiekiem filozofów", "wiekiem rozumu" Oświecenie było okresem, w którym dominowali racjonaliści, którzy cenili nad wszystko rozum i posługując się nim poznawali świat.. Większość wiedzy starożytnej zaginęła i nie była dostępna uczonym średniowiecznym.Publicystyka epoki oświecenia.. Treść.. Metody i techniki nauczania: z użyciem e .tKrwB1LvL3_000EX001.. Kulturze i ludziom oświecenia przyszło walczyć jednocześnie z sarmatyzmem i konserwatyzmem szlacheckim oraz z zagrożeniem bytu państwowego.. Filozofowie epoki: - Voltaire (François Maria Arouet) - zagorzały racjonalista i deista.Druga połowa XVIII w. w Polsce charakteryzowała się rozkwitem świadomości politycznej, związanej z głoszonymi ideami Oświecenia..

Tło epoki: Pod koniec XVII wieku rozpoczął się w Zachodniej Europie przewrót w dziedzinie nauki.

Postawiła sobie cele praktyczne .Niewątpliwą zdobyczą oświecenia jest utrwalenie szacunku dla ludzkiej wiedzy, podjęcie walki z ciemnotą i przesądami, obalenie przesądów stanowych, walka o równouprawnienie wszystkich obywateli i poszanowanie jednostki ludzkiej.. Myśl oświeceniowa znajdowała swoje źródła w rozumowej metodzie dążenia do wiedzy i to właśnie rozum stał się w tym okresie prawdziwym przedmiotem kultu.Myśliciele oświeceniowi przeciwstawiali rozum tradycyjnym nawykom, emocjonalnym odruchom, a przede wszystkim irracjonalnej wierze, objawieniu i w ogóle wszelkim autorytetom.. Szczególną wagę przywiązywano do potęgi rozumu, które jest światłem rozjaśniającym drogę poznania prawdy.Oświecenie obejmuje w Polsce okres od drugiej poł. XVIII w. do ok. 1830 r. Po kongresie wiedeńskim nurt lojalistyczny cieszył się nawet znaczącym poparciem społecznym.. Kategoria obywatelskości w myśli Stagiryty wiąże się jednak ściśle z jego koncepcją człowieka jako takiego.. Zgodnie z jej treścią Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa .Arystoteles (gr.. Ideologią nazywamy zbiór wartości, przekonań, idei i poglądów opisujących i oceniających rzeczywistość.. Wiek XVIII zapoczątkował nowy typ myślenia w historii filozofii.. Głosili hasła reformy społecznej i podjęli problem ładu społecznego.. Odznaczała się ona nowoczesnym, bardziej dostosowanym do potrzeb rzeczywistości, programem.. Ἀριστοτέλης, Aristotelēs, ur. 384 p.n.e., zm. 322 p.n.e.) - filozof, jeden z trzech - obok Sokratesa i Platona - najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji.Nazywany też Stagirytą (od miejsca urodzenia) lub po prostu Filozofem (w tekstach średniowiecznych i nowożytnych).. Był twórcą odmiennego od platonizmu i równie spójnego systemu .Filozofia średniowieczna nie stanowi prostej kontynuacji myśli starożytnej.. poleca 86% 107 głosów.. Podstawowymi pojęciami filozofii oświecenia są: 1. racjonalizm - pogląd, uznający rozum za najlepsze źródło wiedzy o świecie; (Kartezjusz) "Myślę więc jestem" 2. empiryzm - źródłem poznania świata jest doświadczenie 3. sensualizm - pogląd źródłem wiedzy o świecie są wrażenia zmysłowe będące odbiciem rzeczywistościNajważniejszą postawą znamienną dla Oświecenia był krytycyzm odnoszący się głównie do tradycyjnych instytucji politycznych i społecznych, do Kościoła i form życia religijnego, do ustaleń nauki.. Uczeń: powtórzy wiadomości z epoki oświecenia; scharakteryzuje główne myśli filozoficzne epoki oświecenia; wskaże cechy charakterystyczne sztuki oświecenia.. rozpoznaje dokonania przedstawicieli polskiego oświecenia w dziedzinie kultury; (3) 2) rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze zabytki architektury i sztuki doby oświecenia w Polsce; (2) .Jego praktyczną formę stanowił lojalizm, czyli ugoda, oraz legalna walka polityczna w określonych przez zaborców ramach ustrojowo-prawnych.. utor heraldyk, wykorzystujący obfity materiał anegdotyczny, legendy herbowe, wątki fabularne, obyczajowe itp.: Panosza, to jest wysławianie panów i książąt ziem ruskich i podolskich (1575) - dzieło napisane głównie wierszem, Gniazdo cnoty (1578), Herby rycerstwa polskiego (1584), Zdrdcadlo slavného ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt